[1]
Chorão, M.J.M.B. 2022. Carta <i>Por se assim é …</i&gt; Breves notas. Medievalista. 31 (Jan. 2022), 417-428. DOI:https://doi.org/10.4000/medievalista.5214.